Nieuwe generatie Watermolens, super efficiënt, geen horizonvervuiling, 

02-04-2021

Created with Sketch.

De Nieuwe generatie Watermolens zijn enorm efficiënt, er is geen horizonvervuiling, milieuvriendelijk en er is slechts een kleine ruimte nodig in de IJssel voor deze installaties. 

Kortom een alternatief waar iedereen tevreden over kan zijn.

Klik hier voor de link

Rheden Spreekt, met gesnoerde mond Regiobode 

02-03-2021

Created with Sketch.

Met verbazing hebben wij kennis genomen van een recente enquête van de Gemeente Rheden via het platform Rheden Spreekt. Via dit platform wordt over allerlei onderwerpen de mening van de inwoners gemeten. Prima idee natuurlijk, maar deze enquête lijkt vooral bedoeld om antwoorden te krijgen waar men op hoopt: steun voor grote en veel windmolens.


Kort gezegd gaat deze enquête over Duurzaamheid, maar de vragen zijn op zijn minst sturend. Zo wordt er gevraagd wat je liever wil: een paar grote windmolens (250 meter hoog) of honderden “kleine” windmolens (25 meter hoog). Geen windmolens? Die optie is er niet. Dan de vraag of u liever zonneparken ziet of windmolens. Wilt u een ander alternatief, zoals door mijn fractiegenoot Magda Rook eerder aangedragen watermolens? Ook geen optie. Dan de drie zoekgebieden: wilt u windmolens bij het Soerense Broek, de Havikerwaard of de Velper Uiterwaarden? Had u een ander idee? Pech, geen optie. De vraag overslaan kan natuurlijk ook niet.


Bezorgde inwoners hebben al contact met ons opgenomen. Het voelt alsof je geen keuze meer hebt. U wordt bij wijze van spreken neergestoken door een onbekende. Mag u alleen nog kiezen of u in het gezicht, in de torso of in het kruis gestoken wil worden. Wilt u niet gestoken worden? Sorry, die keuze heeft u niet.


Net zo erg is dat de rol van de Gemeenteraad verkeerd wordt voorgesteld. Zo worden op gegeven moment minder antwoordcategorieën getoond, omdat de Gemeenteraad “deze opties ook niet heeft”. Dat is onzin, de Gemeenteraad beslist zelf. Zij kan ook het hele voorstel straks van tafel gooien. Dat kan inderdaad betekenen dat er van hogerhand (Provincie, Rijk) alsnog iets doorgedrukt wordt, maar dat wil toch niet zeggen dat de Raad verplicht is te tekenen bij het kruisje.


U begrijpt, ook wij zijn met stomheid geslagen. We hebben ook vragen gesteld. We hopen dat ook de stem van de bezorgde burger meegenomen wordt.


Thomas Eskes, GPR/Burgerbelangen, Dieren


Vragen over Analyse Energie & Landschap

Created with Sketch.

Vragen over Analyse Energie & Landschap GPRBurgerbelangen


In het B&W voorstel staat dat er in januari en februari initiatieven komen voor een dialoog met onze inwoners waarin ook ruimte is voor andere ideeën of mogelijkheden die zij zien.

Gezien de maatregelen en beperkingen rondom Corona is er geen mogelijkheid voor fysiek overleg met onze inwoners. De inspraakmogelijkheid in November en December ervaren wij eerder als een eerste kennismaking dan als participatie omdat lang niet iedereen de mogelijkheid heeft om online deel te nemen. Dit was ook duidelijk door de beperkte deelname van inwoners. Wij turfden dat raadsleden, wethouders en ambtenaren een groot deel uit van de deelnemers op de avonden uit maakten.

Vraag1:

Op welke wijze gaat het college de dialoog met onze inwoners de aankomende maanden voeren?

Vraag 2:

Is er gezien de landelijke Coronacrisis, waardoor participatie van inwoners in de knel komt, ruimte om de besluitvorming een aantal maanden uit te stellen?In de analyse staat een tabel met harde belemmeringen voor windmolens. (pagina 16)

Hierin staat opgenomen minimaal 500 meter van woonkernen

Een pagina verder staat een grafische weergave van de technische ruimte voor wind. Hierin staan duidelijk gebieden gemarkeerd die binnen de 500 meter van woonkernen komen. In Duitsland mogen inmiddels geen windmolens meer gebouwd worden binnen 1000 meter van woningen. Die afstand komt overeen met het advies van het onderzoek van de Laat voor een maximale (dus niet gemiddelde) geluidsbelasting van 34dB. In Denemarken wordt al een afstand van 10x de hoogte van de molen aangehouden ter voorkoming van de overlast voor omwonenden.

Vraag 3: Die 500 meter is gebaseerd op ‘oude’ wetgeving. Wat wordt er gedaan met nieuwe inzichten?


Wij vinden dat de gemeente Rheden ernaar moet streven om binnen het beleidskader NU ruimere afstand voor te stellen dan de 500M die wettelijk wel ok is maar die op veel plekken overlast geeft en waar deskundigen voor waarschuwen.

Die ruimte is er in de Gemeente wel, hetzij beperkt.

Vraag 4: Bent u bereid om een ruimere afstand tot de bebouwing aan te houden voor windmolens?


De analysekaarten RES zijn per november 2020 ge-update.

Hierin zijn, naast de Natura2000 en NNN gebieden ook het een groot deel van onze Gemeente en in ieder geval 100% van de Velperwaarden aangemerkt als beschermingsgebied CNS. (zie up to date kaart in bijlage 5).

Vraag 5: Hoe kijkt het college naar deze restricties en waarom zijn deze nog niet afdoende om de Velperwaarden te schrappen uit het RES-BOD ?
Energie opwekking door water wordt op pagina 60 in een korte tekst aan de kant gezet als niet haalbaar. Wij vinden dat vreemd. In tegenstelling tot geen overvloedige ruimte

voor zonnevelden en windmolens hebben wij als Rheden wel een lange oever aan de IJssel.

In dat hoofdje, 3 zinnen, missen wij de Innovatiewatermolens die bijna om de hoek van onze gemeente zijn uitgevonden en worden geproduceerd. Die Innovatiewatermolens zijn zelfs met subsidie van de Provincie Gelderland ontwikkeld. Het lijkt ons bij uitstek een gelegenheid om juist die mogelijkheid van energieopwekking mee te nemen in een Analyse Energie & Landschap omdat dit een vorm van opwekking is die weinig tot geen zichtbare verandering in het landschap te weeg brengt.

Vraag 6:

Waarom is er niet meer aandacht aan de energieopwekking door water besteed?


Vraag 7:

Is het college op de hoogte van het feit dat die Innovatieve Watermolens worden ontwikkeld in Arnhem en worden geproduceerd in Baak?


Opwekking door water vraagt veel minder ruimte en heeft veel minder impact op de omgeving, 3 watermolens van 6 meter diameter brengen energie op voor 1000 huishoudens ook in de IJssel want dat is nu precies waarom de Provincie Gelderland dit stimuleert. Inmiddels zijn er ook molens met een diameter van 9 meter. Deze molens zijn visvriendelijk en direct op het stroomnet aan te sluiten. En veroorzaken geen overlast voor het scheepsverkeer. Ze liggen binnen de kribben. Bovendien leveren de watermolens 24 uur per dag stroom ook als het niet waait of de zon niet schijnt.

Vraag 8:Is het college bereid om serieus te onderzoeken of watermolens een goed alternatief zijn voor de nu voorgestelde windmolens?

Molens op De Beemd. Regiobode 10-02-2021

Created with Sketch.

Vorige week stond er al een ingezonden brief van onze fractie in deze krant over de windmolens in het Soerense Broek. Onze mening over windmolens op de Beemd, dat zal u niet verbazen, is niet anders. Vlakbij een woonwijk van Velp gaan zij geheid voor overlast zorgen in de vorm van geluid, licht en schaduw. Ik vindt dat de vervuiling bij de productie en woonomgeving moet opwegen tegen het uiteindelijke rendement. Dat is in onze omgeving niet aan de orde. Zie de windkaart van Nederland. Het gemiddelde wind niveau in onze omgeving is 3 tot 4 Beaufort. Windmolens hebben 6 Beaufort nodig om op vol vermogen te draaien. Een windmolen van 5MW op zee levert energie voor bijna 5000 huishoudens. En een molen op land van 3MW levert stroom voor bijna 2000 huishoudens als hij gunstig staat. De molens rondom in de regio staan regelmatig stil omdat ze pas bij windkracht 2-3 beginnen te draaien.

De aantasting van ons landschap en woonomgeving door windmolens met een laag rendement, doordat ze achter het Veluwe Massief staan, vindt ik niet uit te leggen aan omwonenden. Onbegrijpelijk vindt ik dat we geen huizen, die we nodig hebben, kunnen bouwen in het buitengebied omdat dat het landschap aantast.

Maar wel windmolens inplannen in een natuurgebied. Brummen heeft toevallig ook het oog laten vallen op het aanpalend gebied. Molens die, zie de Analyse Energie en Landschap, het landschap niet aan tasten maar geclusterd een mooi beeld opleveren.


Het is als u een mening heeft over windmolens en zonnevelden die in Rheden moeten zorgen voor duurzame energie nu het moment om die mening te geven.

Vorige week stond er al een oproep in de Regiobode van de gemeente.

Wij doen het nogmaals, laat uw mening horen. Aangezien het niet mogelijk is fysieke bijeenkomsten te houden door Corona maatregelen moet dat digitaal.

Normaal gesproken houdt de gemeente op verschillende locaties avonden waar inwoners vaak één op één aan een ambtenaar vragen kunt stellen. Doordat dat niet mogelijk is vinden wij dat er uitstel moet komen rondom de RES besluiten door gemeenten.

Wij hebben vorige week hierover vragen aan het college gesteld.

Tot die tijd kunt u tot 14 februari reageren de stukken zijn te vinden op www.rheden.nl/SEO en de reactie kunt u sturen naar [email protected]


Frans Kooistra

Raadsvolger GPRBurgerbelangen Rheden

Molens? Regiobode 02-02-2021

Created with Sketch.

Ons standpunt tijdens de verkiezingsdebatten in 2018 is niet verandert; wij zijn niet tegen windmolens maar ze horen op een plek waar zij optimaal rendement opleveren. Op zee. Windmolens halen een optimaal rendement bij windkracht 6 en dat is in onze regio een zeldzaamheid. Zie de windkaart van Nederland. De molens in de regio, dus Zutphen, Duiven en Deventer hebben minder opbrengst doordat ze in de luwte staan van het Veluwemassief en last hebben van de wervelingen veroorzaakt door de bomen op de Veluwe. In de regio verschijnen daardoor steeds hogere windmolens. Het uiterste noordelijke puntje van Rheden langs de IJssel geeft, voor Rheden een hogere opbrengst dan windmolens op het Soerense Broek. Maar verstoringen van zichtlijnen vanuit Hof te Dieren, een keer per jaar opengesteld en de overige landgoederen maken windmolens aan de IJssel volgens de gemeente onwenselijk.

In ganzenrustgebieden zijn windmolens en zonneparken ook onwenselijk.


Natuurreservaat Soerense Broek is het leefgebied van ijsvogels, uilen, kieviten en mensen. Dat is blijkbaar geen belemmering.

Dat windmolens van 240 meter in het Soerense Broek inwoners in de nabijheid en Laag-Soeren, Spankeren, Dieren-Noord, Stenfert 2 in Dieren en Wilhelminapark in Eerbeek licht- en geluidsoverlast bezorgen en slecht zijn voor hun gezondheid, blijkt uit onderzoeken, is blijkbaar niet erg.

In Duitsland en Denemarken mogen geen windmolens meer worden neergezet binnen 10 x de hoogte van die molens tot woningen.

Dit komt voor de geplande molens op 2,4 km.


Dit terwijl er een goed alternatief is dat niet wordt meegenomen in het onderzoek. Wij hebben het al meerdere keren in de raad genoemd maar het wordt niet serieus genomen door de wethouder.

Innovatieve watermolens in de IJssel, deze draaien dag en nacht ook als er geen zon of wind is.

Nieuwe watermolens zijn visvriendelijk en hebben ook nog een veel hoger rendement dan windmolens. 90% tegenover 23%. Drie watermolens in de IJssel, diameter 6 meter, leveren genoeg stroom voor 1000 huishoudens. Evenveel als 16.000 zonnepanelen en dan dag en nacht.

Zonder aantasting van het landschap. Het mooie is dat die molens in de regio worden vervaardigd en de Provincie Gelderland subsidie heeft verleent voor het innovatieproject om ze te ontwikkelen. Wat ons betreft een win -win situatie. Stelt u zich eens voor hoeveel stroom we kunnen opwekken van Velp tot Spankeren?Magda Rook

fractievoorzitter GPRBurgerbelangen

Wespendief laat windmolens stilstaan? Gelderlander 05-02-2021

Created with Sketch.

Lin