Stand van Zaken februari 2024

Created with Sketch.

 

Maikel Kooistra is geïnstalleerd als tijdelijk raadslid ter vervanging van Arjan. 

 

Afgelopen weken was er weer genoeg stof tot nadenken. 

 Allereerst het tekort in de begroting van onze gemeente. We verwachten, mede omdat we (veel) minder geld van het rijk verwachten, een tekort dat kan oplopen tot 15 miljoen Euro in de komende jaren. De komende maanden zullen we moeten besluiten over hoe we dit gat gaan opvullen. Te denken valt aan bezuinigingen, uitstellen van reeds gemaakte plannen en/of verhogen van belastingen. Wij hebben als denkrichting niet direct alle belastingen maximaal te verhogen maar eerst kritisch te kijken naar wat we minder kunnen doen en welke plannen we eventueel kunnen af- of uitstellen. Met de uitdaging waar we nu voor staan is enige verhoging van belastingen uiteindelijk wellicht toch nodig. We houden iedereen op de hoogte, uw input is welkom.

 

Mc Donalds vroeg een eerste vergunning aan binnen onze gemeente en wij namen een standpunt in hierover. Hoewel veel inwoners fel tegen de komst van Mc Donalds zijn bekijken wij deze aanvraag met gepaste nuance.  Enerzijds omdat we van mening zijn dat we duidelijke spelregels hebben voor ondernemers in onze gemeente. Zolang een ondernemer daarbinnen blijft kunnen en mogen we die spelregels niet aanpassen. De betrouwbare overheid noemen we dat.  Anderzijds hebben we de verwachting dat met door met de ondernemer in gesprek te gaan een mooi ingepaste oplossing kunnen realiseren die prima past binnen onze gemeente. Daarmee bedienen we ook de 90% van de inwoners van onze gemeente die weleens naar Mc Donalds gaan. Dit betekent overigens niet dat we de zorgen van onze inwoners niet delen. We zullen scherp toezien op goede afspraken hierover en eventuele handhaving. 

 

Wederom is een amendement van onze hand aangenomen in de raad. Deze keer ging het over de wijzigingen op de gemeenschappelijke regeling “De Groene Metropool”,  waaraan wij hebben toegevoegd dat wanneer het bestuur besluiten neemt met een aanzienlijk politiek of financieel belang, deze eerst aan de gemeenteraden moet worden voorgelegd voor een zienswijze. Van belang omdat wij willen borgen dat de gemeenteraden hun verantwoordelijkheden niet teveel in handen leggen van Gemeenschappelijke Regelingen. 

 

In februari zijn we meegenomen in de verkoopprocedure van de voormalige Hockeyvelden in Dieren. De selectie wordt mede gedaan op basis van de manier waarop een projectontwikkelaar de plannen van inwoners meeneemt. We hebben aangegeven dat we dit als selectiecriterium meegewogen zouden willen en hierop is positief gereageerd. Heet hangijzer is het aantal ontwikkelaars dat gaat inschrijven. We hopen op 3 inschrijvingen zodat er ook wat te kiezen is…

 

De komende periode staat onder meer de visie op recreatie en toerisme op de agenda, en ook de startnotitie voor mobiliteit. Hierover dus later meer!


Stand van Zaken januari 2024

Created with Sketch.

 

Samenstelling van de GPRB Fractie 

In het najaar van 2023 was de planning dat onze Arjan een ingrijpende medische behandeling zou ondergaan. Waardoor Magda Rook tijdelijk zijn functie als raadslid heeft overgenomen.

De wet schrijft voor dat dit voor een periode van 16 weken is. Niet meer en ook niet minder. 

Helaas heeft uitstel er voor gezorgd dat hij niet binnen deze periode heeft kunnen revalideren. Wat betekend dat Arjan wederom één periode (max 3) van 16 weken wordt vervangen. Dit maal zal Maikel Kooistra zijn stokje overnemen.

We verwachten dat Maikel in de raadsvergadering van februari (tijdelijk dus) geïnstalleerd wordt.

 

In de fractie hebben we nadrukkelijk gesproken over communicatie. We zijn hierbij kritisch op onszelf geweest (daardoor onder andere deze update) en zijn blij dat Kevin Vos nieuw aan boord is om ons kritisch aan te spreken hierop. Inmiddels zijn we al een stuk meer actief op de socials. 


Politiek
We sloten 2023 in december politiek af met het indienen en mede-indienen van moties over onder andere de begroting (Goed plan verdient goede uitvoering en monitoring) en meer focus op geluidsoverlast (Elke decibel telt). Beiden zijn aangenomen, de tweede zelfs unaniem door alle raadsleden. 

 

Een grote stap is gezet met de goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe wijk IJsseldictrict in Velp. Een plan waar geen negatieve zienswijzen voor zijn ontvangen, wat in deze tijd een unicum te noemen is. Tegelijk zijn er grote zorgen over de financiële positie van onze gemeente. Dit is iets waar we kritische vragen over hebben gesteld en in 2024 extra scherp op moeten zijn. Wat vaststaat is dat er in de komende jaren meer geld nodig zal zijn dan dat we hebben en dat we wellicht voor lastige keuzes komen te staan. 

 

In januari is, op ons verzoek, in een oriënterende vergadering, met het college en raad gesproken over asielzoekers, vluchtelingen en ontheemden in onze gemeente. Voldoen we aan onze opgave? Wat moet beter en wat is het plan, ook regionaal? Inmiddels is de spreidingswet aangenomen en daarmee zijn een aantal andere gemeenten in de regio aan zet. In de raadsvergadering stelde we kritische vragen en schreven we mee aan de motie over de veel te vaak defecte liften op station Dieren. De huidige situatie is niet acceptabel vooral omdat alternatieven niet voorhanden zijn voor mensen die hiervan afhankelijk zijn.
Stand van Zaken februari 2022

Created with Sketch.

Februari was de maand waarin de campagne in volle gang was. Op 11 februari stond het eerste verkiezingsdebat op de rol in de Dorpskerk in Rheden, georganiseerd door De Verbeelding. De opkomst was groot! Het was leuk om te zien dat er veel oprechte interesse was.

Eind februari mochten we ook nog langs bij het Astrum College, waar Thomas voor ons een gastles heeft gegeven aan MBO-studenten en een debat heeft gevoerd. De jongeren waren enorm enthousiast, maar ook betrokken. Het belangrijkste onderwerp was helder: we willen binnen een redelijke periode, en voor een normaal bedrag, een woning kunnen vinden.

In februari is er ook gewoon een raadsagenda besproken. En niet met de minste onderwerpen! Zo stond het Principeplan Scenario D voor het Masterplan Veluwezoom op de rol. 
Concreet gaat het om de maatregelen die we nemen om de verkeersoverlast te beperken en natuur rust te gunnen. In oktober spraken we voor het eerst over dit onderwerp. Het voorstel was toen om de Posbank volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Daar hadden wij moeite mee, want er was geen garantie dat mensen die minder ver kunnen lopen, zoals veel ouderen en mindervaliden, op enige wijze nog naar de Posbank zouden kunnen.

We zijn daarom, met een aantal andere partijen in Rheden en Rozendaal, met Scenario D gekomen. Een middenweg, waarbij we wél maatregelen nemen, zorgen dat op de drukte momenten in de zomermaanden het rondjesrijden onmogelijk wordt, maar waarin de Posbank wel toegankelijk blijft. Na 2 jaar gaan we evalueren. Dan kijken we of de maatregelen voldoende zijn en wat wel en niet werkt.

Dit besluit hebben in februari bekrachtigd door de uitwerking die gemaakt is goed te keuren. Daarbij hebben we een motie ingediend om te zorgen dat er een fysieke afsluiting komt van het hele Veluwezoom gebied in de nacht en bij slecht weer (gladheid, onweer, etc.). Op dit moment kan de Posbank alleen afgezet worden, maar we zien in de praktijk dat het gebiedsverbod tussen zonsondergang en zonsopgang vaak genegeerd wordt. Ook is er sprake van drugsdealen.

Dit leidt tot onveilige gevoelens van inwoners, maar ook van boswachters, die hierbij niet in durven grijpen. Een fysieke afsluiting, zoals een slagboom, kan daarbij helpen. Onze motie werd door de hele raad aangenomen!

Een ander Masterplan, IJsseldistrict, is minstens zo belangrijk. Op het terrein van het oude ziekenhuis Velp staat een groot woningbouwproject gepland. Hier komen mogelijk tot wel 1100 woningen over een periode van zo’n 10 jaar. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om juist nu al te zorgen voor goede, betaalbare woningen. Er moet bijgebouwd worden, maar vooral ook naar de behoefte die er in onze gemeente is. Wij maken ons er hard voor dat onze jongeren dichtbij een huis kunnen vinden. Maar ook dat er geschikte woningen zijn voor mensen met een kleinere beurs of ouderen die wat kleiner of praktischer willen gaan wonen.

Tot slot nog een beleidsnota waar u ongetwijfeld in uw wijk wat van gaat merken. De Beleidsnota Buitenspelen geeft een blik op de toekomst van onze speeltuintjes. We hebben er best veel in onze gemeente, maar veel liggen er vaak verlaten bij. Dat moet anders! Daarom heeft de Raad deze beleidsnota besproken.

 

Wat gaat er veranderen? Allereerst moeten er ruim voldoende speelplaatsen beschikbaar zijn. Maar we gaan er wel een paar inleveren in buurten waar er al veel zijn. Met name de hele kleine speelplaatsjes, met maar één speeltoestel als een wipkip, zouden kunnen verdwijnen. In ruil daarvoor worden er meerdere grote speeltuinen aangelegd, die veel uitgebreider en diverser zijn dan nu het geval is.

Wij hebben meegegeven dat dit in samenspraak moet met scholen. Veel mensen wonen dichtbij een school en die schoolpleinen zijn ideaal om speelpleinen van te maken. Sommige van deze schoolpleinen zijn afgesloten buiten schooltijd. Dat kan anders!

We gaan nu naar Maart toe. De verkiezingen zijn vlakbij. We gaan er nog even hard aan trekken! 

 
Stand van Zaken januari 2022

Created with Sketch.

In januari merken we dat de verkiezingen dichterbij komen. We hebben de campagne afgetrapt en zijn veelvuldig op straat en in de media te zien. Maar het gewone raadswerk loopt ook gewoon door. Deze maand hebben we ook weer over een paar belangrijke onderwerpen gesproken.

Het eerste bespreekpunt bij de raadsvergadering betrof de Routekaart Circulaire Economie. Het College stelt hiermee een pad voor waarmee de lokale economie meer circulair moet worden. Dat is nodig, omdat we merken dat veel grondstoffen op raken en alleen nog door ongure regeringen geleverd kunnen worden. Ook moet het helpen het klimaat te verbeteren, door minder weg te gooien. Dat is goed voor de natuur en voor de mens.

De routekaart heeft wel vrij lang op zich laten wachten. Hij zou twee jaar geleden al gepresenteerd worden, maar wordt nu vlak voor de verkiezingen opgeleverd. En heel spannend is het stuk niet. Het trapt veel open deuren in.

Het wekte onze verbazing dat een aantal coalitiepartijen, twee maanden voor de verkiezingen, ineens met allerlei ideeën rondom circulariteit en duurzaamheid kwamen. Deze partijen zitten al jaren in de coalitie, maar kennelijk werd dit pas vlak voor de verkiezingen bedacht. Ook het feit dat dit stuk twee jaar na planning in de Raad kwam, leek men niet erg te vinden. Een beetje opvallend was het wel.

We hebben er wel mee ingestemd, omdat het een eerste stap is en onze inwoners hier geen last van hebben. De gemeente gaat nu eerst naar zichzelf kijken en onderzoeken hoe ze zelf minder kan verspillen. Daar kan bijna niemand tegen zijn, lijkt ons.

Het tweede agendapunt dat we behandeld hebben betreft Openluchttheater De Pinkenberg. Dat is natuurlijk een uniek en mooi stukje Rheden waar we heel trots op zijn. Het was een tegenvaller dat het onderhoud fors duurder uitviel. Wij zijn daar kritisch op geweest. Zo hebben we gevraagd waarom het onderhoud duurder werd (we wisten toch dat het in een natuurgebied ligt?), maar ook wanneer de wethouder dit wist.

Toch hebben we ook hiermee ingestemd. Zonder onderhoud zou De Pinkenberg moeten sluiten. We zijn zuinig op onze centen, maar ook op onze bijzondere voorzieningen. Wij gunnen het ook de jeugd van morgen dat ze naar De Pinkenberg kunnen.

Zo sluiten we weer een drukke maand af. De verkiezingscampagne komt op gang, maar de raadsagenda’s zijn net zo druk als anders. We gaan dus keihard aan de bak! 
Stand van Zaken december 2021

Created with Sketch.

  

December is natuurlijk de maand van de feestdagen en ik zou graag aftrappen met het wensen van het allerbeste aan iedereen die dit leest! We hopen dat u fijne dagen hebt met vrienden en familie en dat het nieuwe jaar veel goeds mag brengen.

Inhoudelijk hadden we nog een goedgevulde raadsvergadering. We zagen bij de Parkstraat 3-5 in Velp een bestemmingsplan voorbij komen. Zoals we tegenwoordig vaker zien is het plan hier om appartementen vanaf 1,5 miljoen euro te realiseren. Totaal onbereikbaar voor de gemiddelde inwoner van onze gemeente, en dat op een plek die ideaal was geweest voor veel van onze ouderen vlak bij het centrum. 

Helaas zagen we hier de papieren werkelijkheid in de weg liggen: op papier moet er immers zo’n 1,5 parkeerplek per woning worden gerealiseerd. Hierin wordt geen rekening gehouden met het feit dat ouderen natuurlijk veel minder auto’s hebben dan gezinnen. Uiteindelijk hebben Magda en Thomas voor het voorstel gestemd, omdat wij vreesden dat tegen stemmen tot problemen zou leiden voor de Protestante Gemeente Velp, die al grote moeite had het pand kwijt te raken. Arjan heeft tegen gestemd. Hij vond de prijzen van de appartementen absurd en niet in het belang van Velp.

Daarna mochten we door over het Burgerberaad voor de energietransitie. Dit is een concept waar we hard aan getrokken hebben. Wij vinden het namelijk onbestaanbaar dat we als gemeente allemaal ambitieuze klimaatplannen maken, zowel lokaal als regionaal, maar dat inwoners steeds maar weer als sluitpost gebruikt worden. Ook rond de Regionale Energiestrategie (RES) zagen we dit weer. Daarom zien wij veel kansen voor het Burgerberaad. Dit wordt georganiseerd door een onafhankelijke stichting die in het verleden al vergelijkbare trajecten heeft begeleid. Ze staan erom bekend dat ze écht onafhankelijk handelen. Het zijn uiteindelijk de gelote burgers die gezamenlijk tot een plan gaan komen.


We hebben met het CDA nog wel een aantal moties en amendementen ingediend. We zagen namelijk een planning bijgevoegd bij het voorstel waar gewerkt zou worden met gebiedsvisies voor de zoekgebieden naar windopwek. Maar wij willen dit juist aan het Burgerberaad laten: zij bepalen wat er gaat gebeuren, niet de politici vooraf. Daarnaast kwam het CDA met het idee om nog een beslismoment te plannen tussen de uitkomt van het Burgerberaad en de uitvoering ervan, zodat we als Raad erop toe kunnen zien dat dit op goede wijze gebeurt. Tot slot wilden we de vraag waarmee we het Burgerberaad op pad sturen aanpassen. Het beperkt zich nu tot de vraag hoe Rheden in 2040 CO2-neutraal kan zijn. Wij zien dit breder: hoe moet Rheden omgaan met het Klimaatprobleem? CO2 is immers maar één aspect van het klimaatprobleem. We kregen de eerste twee voorstellen door de Raad, maar de laatste helaas niet.

Tot zover alweer 2021. We wensen u een goed uiteinde en een mooi 2022. We hopen dat u ons ook in het komende jaar kritisch blijft volgen! 


Stand van Zaken november 2021

Created with Sketch.

 We zijn november begonnen met een oriënterende vergadering over veerkracht in de wijken. Een onderzoeksbureau heeft naar onze gemeente gekeken en een aantal wijken gevonden waar de veerkracht onder druk staat. Veerkracht betekent in essentie de kracht om tegenslag te verduren. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met inkomen: kun je een nieuwe wasmachine kopen als die van jou kapot gaat? Maar ook: als je ziek wordt, heb je mensen die je kunnen helpen met de boodschappen?

We zien dat er een aantal wijken zijn waar dit minder goed gaat, namelijk in Velp-Zuid, Dieren Stenfert en delen van Rheden. Het advies is om de wijken diverser te maken. Nu zien we in deze wijken veel van dezelfde huizen: betaalbare koopwoningen en sociale huur. Door de wijk diverser te maken neemt de veerkracht toe
.

Hartstikke mooi natuurlijk, maar dat betekent ook minder sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Waar moeten zij dan heen? Ook daarover zegt het onderzoeksbureau wat: maak je rijkere buurten ook diverser. We moeten dus ook zorgen voor méér betaalbare koop en sociale huur in de duurdere wijken, zoals Velp Noord. Volgens het onderzoeksbureau blijft het daarover verdacht stil vanuit het College. Wij zijn daar al langer kritisch op. We zien immers dat de kwetsbare buurten wel vol worden gezet met duurdere woningen, maar dat het omgekeerde nog maar weinig gebeurt. En zo wordt het woningaanbod voor deze inwoners alleen maar krapper.

Verder hebben we tijdens de raadsvergadering in november een motie mede-ingediend: Los, Sociaal en Betrouwbaar. Dit deden we samen met de VVD en twee leden van D66. Hierin roepen we het College op er alles aan te doen om te zorgen dat het Rozendaalse Veld beschikbaar blijft als hondenlosloopgebied. De provincie heeft een nieuw systeem voor de Veluwe bedacht, waarin ieder gebied een letter heeft gekregen. Van Zone A (toeristische Veluwe) tot aan Zone D (Stiltegebied voor natuur, nauwelijks bezoekers). Het Rozendaalse Veld heeft Zone B gekregen. Daarin zouden honden niet meer los mogen.

Dat willen wij voorkomen. Het Rozendaalse Veld wordt door ontzettend veel mensen gebruikt om zichzelf en hun hond de broodnodige beweging te verstrekken. Dit afschaffen zou alleen maar voor overlast in andere gebieden zorgen en betekent voor veel mensen dat hun gebruikelijke wandeling onmogelijk wordt gemaakt. We zijn blij dat deze motie breed is aangenomen.


Stand van Zaken oktober 2021

Created with Sketch.

 Door gebeurtenissen rond de voorgenomen afsluiting van de Posbank was oktober een heftige maand voor de fractieleden.


5 en 6 Oktober de voorbereidende vergadering met o.a. op de agenda plan tot afsluiting Nationaal Park de Veluwezoom ( de Posbank).

De avond begon met een demonstratie van hondeneigenaren. Van de mogelijkheid tot inspreken maakten 21 inwoners van Rheden en Rozendaal gebruik. Alle insprekers hadden de normale 5 minuten tijd voor hun betoog wat maakte dat we ook 6 oktober vergaderden.

De info die we op hebben gehaald de 2 avonden sterkte ons in de keuze tegen totale afsluiting. Het is onmogelijk als gemeente of provincie vervoer te organiseren voor ouderen, mindervaliden en gezinnen met jonge kinderen. Dat is niet te betalen. Een busje op alleen de drukke dagen zoals in het voorstel stond heeft natuurlijk geen enkele zin. Want aan de andere kant stond in het voorstel dat het alle dagen druk is. Door een totale afsluiting is het gebied niet meer toegankelijk voor mensen die niet zelfstandig het gebied in kunnen. En terugdraaien als een busdienst niet haalbaar is was niet mogelijk bleek uit de antwoorden van de wethouder op vragen daarover van Magda Wij willen een inclusieve samenleving waar iedereen die dat wil van de natuur kan genieten.

Het onderzoek naar de natuurwaarden die worden aangetast door het motorisch verkeer was erg mager. Voor uw beeld, voor een normale bestemmingsplan wijziging krijgen we een groot aantal onderzoeken, 500 pagina’s is eerder regel dan uitzondering, en voor zoiets als de totale afsluiting van het natuurgebied was er een half A4tje met alleen het punt dat de natuurwaarde ( welke waarde stond er niet bij ) werd aangetast.


Naar aanleiding van de antwoorden en de ontdekking dat o.a. de leden van de ouderenbonden niet is gevraagd wat zij van een totale afsluiting vinden kwam bij ons de vraag op op basis waarvan we deze beslissing namen. Overleg met de andere partijen die ook geen voorstander waren van deze beslissing met deze argumenten en de partijen in Rozendaal zorgde ervoor dat we gezamenlijk een amendement hebben voorbereid en gemaakt. Kort gezegd een tussenstap, een vorm waarbij onderzoek moet uitwijzen of en hoe de natuur beter wordt van afsluiting. En of we ook op een andere wijze kunnen zorgen dat het rustiger wordt in het gebied. Immers je kunt ook in Dieren of Laag-Soeren parkeren en vandaar het gebied in lopen of fietsen, niet alles hoeft via de huidige drukken wegen.


6 Oktober zijn Magda en Ronald ter Hoeven, Ronald draait sinds een aantal maanden mee met de fractie, naar een overleg geweest met de COSBO. Dit overleg stond in het teken van de verkiezingen en de wensen die de COSBO heeft voor ouderen binnen onze gemeente. Net als 4 jaar geleden was het een aangenaam gesprek met veel herkenningspunten van beide kanten. Ook in 2018 heeft de COSBO voor input gezorgd. De huidige wensen gaan mee bij de voorbereiding voor het nieuwe programma. Tijdens dit overleg ontdekten we dat de leden van de ouderenbonden geen mening is gevraagd over de totale afsluiting van de Posbank. Iets wat we in gedachten houden.


12 oktober een oriënterende vergadering met de onderwerpen omgevingswet en het traject daarheen en informatie over de Groene Metropoolregio. Deze vergadering is terug te kijken via de raadspagina.


13 Oktober was er in het Rhedens Dorpshuis een bijeenkomst van de Coalitie Veluwezoom, een aantal belangengroepen die samen de Veluwezoom afgesloten willen hebben voor motorisch verkeer.

Magda is namens de fractie aanwezig geweest. Waarbij opviel dat er alleen voorstanders aanwezig waren en mensen die wij de afgelopen weken spraken ouderen en mindervaliden niet waren uitgenodigd.


14 Oktober hebben we een fractievergadering gehouden. Het aantal nieuwe leden die aanschuiven bij de fractievergaderingen wordt met de maand groter. Zij zijn allemaal van harte welkom en zien zo wat een raadsfractie doet en meepraten. We zijn daarnaast bezig met de campagne en daarvoor schoof het campagneteam aan. Uiteraard hebben we uitgebreid gepraat over de afsluiting van de Posbank en welk standpunt we zouden innemen.


De daaropvolgende dagen zijn raadsleden onderdruk gezet om te kiezen voor de totale afsluiting van de Veluwezoom. Via pers, door mailtjes, door telefoontjes, collega’s zijn op hun werk benaderd, en Arjan is als klap op de vuurpijl anoniem bedreigd. Thomas heeft namens een aantal fractie een verklaring voorgelezen voor de raadsvergadering.


19 Oktober raadsvergadering met op de agenda de afsluiting van de Veluwezoom. Weer een demonstratie voor de deur van het gemeentehuis. Alleen na de bedreiging en de sfeer was het voor publiek onmogelijk om de vergadering bij te wonen. Een zeer hectische vergadering waarbij de loopgraven al voor de vergadering waren betrokken.

Er was totaal geen ruimte om tot elkaar te komen, college en partijen die voor afsluiting zijn gingen er met een gestrekt been in. Dat zorgt er dan weer voor dat de andere partijen er ook harder instappen. Het

eindresultaat is dat het amendement voorstel scenario D ingediend door VVD,CDA, 2 leden van D66 en GPRBurgerbelangen het haalde. Bij stemming over het geamendeerde voorstel stemde de CU voor waardoor het voorstel met 15 stemmen voor is aangenomen. Inmiddels heeft ook de raad van Rozendaal het voorstel Scenario D aangenomen.

U kunt de vergadering terugkijken op de raadspagina uitzending gemist.


Vanaf vrijdag 22 tot 31 oktober hebben we herfstvakantie gehad. Met 26 oktober een overleg met fractie en campagneteam over strategie e.d.

donderdag 28 oktober kwamen we tot de ontdekking dat zowel Arjan als Magda Corona hebben opgelopen. We wensen ze beterschap 


Stand van Zaken september 2021

Created with Sketch.

Na een voor veel mensen nattere zomer dan gewenst zijn de raadsactiviteiten in september weer van start gegaan.

Opstarten kost altijd wat extra energie na een periode van rust gedurende de vakantieperiode plus de paar weken extra voor de raadsleden om bij te komen van een jaartje en werken en gezin en raadswerk.


14 september twee voorbereidende vergaderingen met een paar financiële agendapunten. O.a. de Herfstrapportage waarin het college een overzicht geeft van de stand van zaken van de gemeentelijke financiën.

Startnotitie economische visie, bestemmingsplan Spankeren, Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en bijzonder woonvormen en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Food Valley stonden op de agenda.


21 september stond er een oriëntatieavond op het programma waarin de ontwerpvisie voor het nieuwe gemeentehuis werd toegelicht.


28 september raadsvergadering met een aantal bespreekstukken:

startnotitie economische visie voor Rheden.

bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en bijzondere woonvormen. De huisvesting voor arbeidsmigranten regelen via een bestemmingsplan had de gemeente Rheden nog niet eerder gedaan. De uitwassen daarvan zien we terug in de klustering van huisvesting in Velp.

Door het nieuwe plan moeten arbeidsmigranten o.a. gespreid worden in de gemeente en fatsoenlijk worden gehuisvest. Helaas lost het niets op voor de huidige klustering die zijn immers met een vergunning tot stand gekomen en niet in te trekken door de gemeente. Alles is na te lezen op de website van de raad nummer 21.44 bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en bijzondere woonvormen.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Food Valley een motie van de SP over het OV Ok?

Bestuursrapportage De Connectie en de Herfstrapportage alles is terug te zien op de raadspagina.


De hele maand zijn er verder bijeenkomsten geweest van een aantal fractieleden en leden om het verkiezingsprogramma verder aan te scherpen. En alvast te komen met teksten voor flyers e.d. voor de verkiezingen 


Stand van Zaken juni 2021

Created with Sketch.

 1 juni avond de avond over de integrale wijkaanpak Stenfert in Dieren.

de bedoeling is dat de problemen in de wijk niet meer in hokjes worden gezien. Armoede, onderwijs, taalachterstand, wonen, betere huizen en renovatie en dergelijke worden aangepakt met inbreng van wijkbewoners en niet meer van bovenaf bepaald. Dat is de insteek. Wij zijn heel benieuwd of dat gaat lukken. De provincie Gelderland ondersteund het project met 50.000 euro. Wij hebben gevraagd of dit ook de werkwijze wordt in de andere wijken in Rheden en Velp.


2 juni, allereerst een discussie of we als raad iets gaan doen met de gevolgen van de corona pandemie in onze gemeente. Achterstand van kinderen in het onderwijs, minder leden verenigingen, ondernemers, inwoners met problemen e.d. Thomas heeft voorgesteld een onderzoek te houden, eigenlijk een inventarisatie bij scholen, verenigingen, bedrijven, en dergelijke om te kijken wat er speelt en wat er goed gaat in de samenleving.


3 juni heeft Boudewijn een online bijeenkomst van de Groene Rekenkamer gevolgd over opwek energie.


4 juni hebben Arjan en Boudewijn een online bijeenkomst gevolgd over verkiezingsprogramma en de energie opwek. Dit gaat u ongetwijfeld terug zien in het verkiezingsprogramma.


4 juni heeft Thomas deelgenomen aan een rondetafel sessie met Leonard Geluk algemeen directeur van VNG. Hij is daarin bijgepraat over de actuele stand van zaken van de VNG inzet voor de kabinetsformatie.


8 en 9 juni was de extra raadsvergadering over de RES, Energie & Landschap en Samen energie opwekken. Dat was een behoorlijke pittige avond waarbij we de uitloopavond woensdag de 9 juni nodig hadden om tot besluiten te komen. Wij hebben als fractie tegen het voorstel Energie & Landschap gestemd. Ondanks het feit dat de plannen uiteindelijk twee jaar in de wacht staan, wat we zijn tegen windmolens bij ons in de zoekgebieden. Op de raadspagina van Rheden zijn de vergaderingen terug te kijken.

15 juni een vragenuurtje over de Kadernota en de voorbereidende vergadering voor de raadsvergadering.

Een voorbereidende vergadering voor de Kadernota en een raadsvergadering op 29 juni. Ook die vergaderingen zijn terug te kijken op de raadspagina.


Tussen alles door zijn er een paar fractievergaderingen geweest en zijn we aan de gang gegaan met verkiezingsprogramma en verkiezingen.

Ook tussen alles door hebben we een aantal inwoners bezocht en een paar dingen voor inwoners nagevraagd en hen zo goed mogelijk geholpen.

Stand van Zaken mei 2021

Created with Sketch.

 Ondanks een aantal vrije dagen door de meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren ging het werk stug door, naast de normale vergaderingen over de agendastukken en de normale raadsvergadering, zijn we deze druk bezig geweest met de onderwerpen Energie & Landschap en de RES en de voorbereiding van de raadsavonden daarover.

De raadsbijeenkomst van 26 mei met 13 insprekers over de opwek van energie in onze gemeente was een goede avond.

Op 2 na kwamen de insprekers uit de gemeente en gaven luid en duidelijk hun mening over de plannen. Er zijn twee petities aangeboden tegen de plaatsing van windmolens in de gemeente.

Tijdens de uitloopavond over de onderwerpen van 27 mei hebben we verschillende vragen gesteld. De avonden zijn terug te kijken op de raadspagina bij vergadering gemist? Oude vergaderingen in het archief.

Wij zijn inmiddels met z’n allen bezig met het maken van amendementen en overleg met inwoners.


Magda heeft deelgenomen aan de rondetafelgesprekken met inwoners, aanbieders en artsen over de gevolgen van de aanbesteding Jeugdzorg. Een aantal inwoners gaf aan het einde van het gesprek aan dit een goed initiatief te vinden en graag terug te komen. De afdronk is triest rondom de aanbesteding zijn er veel vooral fouten gemaakt in de communicatie door de gemeente. Bovendien heeft het college zonder terug te komen naar de raad het besluit genomen om tot een aanbesteding over te gaan.


Het rondetafelgesprek komt uit de koker van Magda om inwoners meer te betrekken bij het raadswerk.

Zij heeft jaren terug het voorstel hiervoor geschreven. Het is toen door de raad aangenomen en inmiddels een beproefde manier om met inwoners te praten. Het gaat bij de onderwerpen niet om persoonlijke problemen die inwoners hebben met de gemeente, die kunt u op een andere manier aan ons doorgeven, maar om onderwerpen die een wijk, buurt, straat, ondernemers of groep graag met de raad wil bespreken.

Een rondetafelgesprek met de raad is een met de benen op tafelgesprek over een onderwerp waar geen besluit over wordt genomen door de raad. Dat onderwerp staat dus niet op de raadsagenda. Tijdens het gesprek zit er van elke fractie 1 iemand aan tafel. Het gesprek wordt voorgezeten door een voorzitter en duurt 1 uur. Zonodig gaan we dan een andere keer verder. Wij vinden het een hele fijne manier om inwoners te spreken.Frans Kooistra heeft inmiddels antwoorden op de vragen over GS Staalwerken in Rheden zie de website van de raad 30-4-2021 ibabsonline.eu 

Stand van Zaken april 2021

Created with Sketch.

 

Naast de normale vergaderingen waarin we vragen over de agendastukken stellen, hebben we deze maand vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Over de Warmte Transitie Visie Rheden en over de locatie Den Heuvel voor de warenmarkt in Velp.

De antwoorden zijn te vinden op de website van de raad ibabsonline.eu 


Thomas had extra vergaderingen voor zijn financiële portefeuille de verantwoording jaarrekening, financiële commissie en de werkgroep voor de jaarrekening.


Magda heeft samen met alle fracties gesproken met de initiatiefnemer voor woningen tussen Dieren en Laag-Soeren.


Dinsdag 20 april ging het in de raadsvergadering over de Warmte Transitie Visie Rheden. Magda heeft erbij de wethouder op aangedrongen om in het vervolg traject open en eerlijk naar inwoners te zijn. Wij verwachten dat energie duurder wordt door de extra kosten, vele miljarden voor het elektra netwerk, en willen dat dat eerlijk wordt verteld. Wat we ook belangrijk vinden is dat mensen niet worden gedwongen om van het gas af te gaan als zij dat niet willen of financieel niet kunnen. De fractie vindt ook dat er een maatwerk advies voor iedere woning en iedere bewoner moet komen door onafhankelijke adviseurs. Want niet iedereen gebruikt zijn zolderverdieping dus ook niet alle zolders hoeven te worden geisoleerd. En niet iedereen heeft 40.000 euro, de gemiddelde kosten om een woning van het gas af te halen, op de plank liggen. En bedrijven hebben een belang bij zoveel mogelijk verkoop.

De wethouder is dat met ons eens. Daarom hebben we voor de Visie gestemd.


Verder hebben verschillende leden van de fractie vragen van inwoners beantwoord en hen geholpen of geadviseerd over verschillende onderwerpen. Kortom april was een drukke maand voor de fractie. 

Stand van Zaken maart 2021

Created with Sketch.

Naast de gebruikelijke vergaderingen over de agendastukken, hebben we deze maand vragen gesteld over een reeks verschillende onderwerpen. 

Vervolgvragen over het onderwerp Energie & Landschap, vervolgvragen over uitbestedingen in het sociaal domein, de Enquête van Rheden Spreekt en aanvullende vragen daarover, de WOZ berekeningen, de brief aan bewoners omgeving Dorpspark De Laak. Alle antwoorden staan op de website van de raad    ibabsonline.eu 

 

Thomas had extra vergaderingen voor zijn financiële portefeuille zoals financiële commissie en de werkgroep voor de jaarrekening.  

 

Magda heeft 18 maart tijdens de Oriëntatieavond haar vertrouwen in Wethouder Hofstede opgezegd. Alles naar aanleiding van een eindeloze hoeveelheid vragen die sinds juni 2020 zijn gesteld.  Ze voelt zich belazert door de wethouder naar aanleiding van een raadsbesluit uit juni 2019 waarin de wethouder toestemming vraagt voor een verkenning en dan met het resultaat terugkomt naar de raad. Dat laatste is niet gebeurt de wethouder heeft zonder terugkomst naar  de raad het besluit genomen om een aanbesteding aan de gaan onder het mom van tijdsdruk en vertrouwelijke informatie. Beide punten zijn volgens Magda gezocht. Een wethouder kan altijd vragen om een besloten overleg met een aantal raadsleden als dat nodig is vanwege vertrouwelijke informatie. 

 

Verder hebben verschillende leden van de fractie vragen van inwoners beantwoord en hen geholpen of geadviseerd over verschillende onderwerpen. Kortom maart was weer een drukke maand voor de fractie.

Stand van Zaken februari 2021

Created with Sketch.

Naast de vergaderingen waarin we vragen stellen, hebben we deze maand vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Een plekje voor de energiewinkel en vragen over Energie&Landschap nota.


Thomas heeft vragen gesteld over de planning van de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Die planning loopt al uit. We verwachten dat de kosten ook op zullen lopen. Terwijl de gemeente al geld te kort komt.

Daarom hebben we tegen een nieuw gebouwd gemeentehuis gestemd.


We hebben 23 februari tegen het voorstel schuldhulpverlening gestemd.

En voor het beleidskader minima.


Magda heeft 25 februari een webinar gevolgd over onderzoek Windenergie op en rondom de Veluwe. Een kort verslag is te lezen onder Energie.


Er zijn een paar ingezonden stukken geweest vanuit de fractie in de Regiobode over de windmolens en de energie nota. Zie onder media.


Begin deze maand hebben we Boudewijn van de Geijn uit Velp verwelkomt. Vanuit zijn belangstelling in de gemeentelijke politiek heeft hij zich aangemeld om de fractie te versterken. Boudewijn helpt mee waar het kan en wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op de kieslijst.


Verder was februari een korte maand door een voorjaarsvakantie in twee delen en door de Corona crisis waardoor we weinig inwoners zien

 

Stand van Zaken januari 2021

Created with Sketch.

WMO

Het is op dit moment een puinhoop bij het aanvragen van PGB’s, hulpmiddelen, Jeugdzorg, huishoudelijke zorg, begeleiding kortom inwoners die hulp vragen of waarvoor indicaties moeten worden verlengd lopen tegen wachttijden van 4 maanden en langer voor een eerste gesprek en een gemeente die vaak slecht bereikbaar is.

De aanbesteding Jeugdzorg waarbij minder zorgverleners zijn gecontracteerd vinden wij als fractie een slechte zaak.  Zorgverleners die nu geen contract meer hebben met de gemeente wordt gevraagd hun cliënten (kinderen) door te geven aan de nieuwe zorgverleners. Die kinderen en hun ouders moeten weer wennen en weer hun verhaal kwijt terwijl ze af moeten wachten of de zorg aan hun kind wel goed komt. Wij hebben al ettelijke brieven van inwoners waaruit blijkt dat er vreselijk veel mis gaat op dit moment.  Zorgverleners wordt gevraagd om hun cliënten te bespreken met de nieuwe zorgverleners dit terwijl BIG geregistreerde zorgverleners zonder overleg met hun cliënt niet eens mogen spreken met derden over hun cliënten. 

Magda is sinds juni 2020 al bezig, samen met GL en de SP, om steeds weer vragen te stellen over zorgverlening, toewijzingen en aanbestedingen ook voor Incluzio aan het college. Dit terwijl er geen Kader is gesteld door de raad om deze aanbestedingen op deze wijze te doen. Er wordt verwezen naar een raadsbesluit, waarin de raad heeft beslist over “een verkenning” iets wat niet klopt. Want die “verkenning” zou eerst terug komen naar de raad zodat de raad wist waarover en de gevolgen had van een nog te nemen besluit. We hebben de coalitiepartijen daarvan op de hoogte gebracht en geprobeerd mee te nemen in dit dossier, maar zij vinden het blijkbaar allemaal wel goed. Ze stellen niet eens vragen over de gang van zaken omdat zij vrezen dat het een motie van wantrouwen is of zo! Wij gaan gewoon door met vragen opmerkingen en het verzamelen van schrijnende gevallen.

 

Wordt vervolgd in februari.

 

Acties  fractieleden

Arjan heeft ondersteuning gegeven aan inwoners in Velp-Zuid rondom de geplande renovatie van hun huurwoningen. Er waren o.a. vragen over isolatiemogelijkheden, rapporten daarover, straatinrichting na afloop van het project e.d.

Uiteindelijk is hij ook mee geweest naar een gesprek van huurders met Vivare.

De afloop wachten we nog even af.

Arjan is ook bezig met de parkeerproblemen rond de dokterspost aan de Rozendaalselaan. Wij stellen bij dit soort zaken geen vragen zoals andere partijen waarna we 6 weken op de beantwoording moeten wachten.  Wij zoeken een oplossing voor problemen van inwoners. Arjan heeft overleg gehad met de afdeling verkeer en die gaan doen wat ze kunnen om dit op te lossen.

Wordt vervolgd in februari.

 

Frans is een aantal malen het dorp Rheden in geweest buiten de normale ommetjes om te praten met ondernemers en inwoners over de plannen voor een TOP die aan de Laakweg moet komen. Hij heeft de geluiden die hij heeft opgehaald gebruikt in de Orientatieavond over de TOP en Toerisme.

Frans en Magda hebben een gesprek gehad over watermolens voor energieopwekking. 

Wij denken dat watermolens een goed alternatief zijn voor de ongewenste windmolens. 

Er zijn door ons vragen gesteld over de Analyse Energie en Landschap.

Zie onder de knop Energie op deze website.

 

Thomas is woordvoerder van de fractie in de financiële commissie. “We hebben deze maand uitgebreid gesproken over de rechtmatigheidsverantwoording en de opzet voor de programmabegroting 2022. Allemaal vrij technische onderwerpen, maar wel belangrijk voor ons als raad. De rechtmatigheidsverantwoording is een document dat nu door de accountant wordt opgesteld. Er staat dan in dat het geld ‘rechtmatig’ is besteed of niet, dus of men zich aan de wettelijke en eigen regels heeft gehouden. Vanaf volgend jaar moet het College deze verantwoording zelf gaan doen en gaan we dus als Raad met het College in debat of het inderdaad rechtmatig was en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. De gesprekken die we nu voeren gaan dus vanaf volgend jaar impact hebben.”

 

“Verder zijn we dus bezig geweest met de opzet voor de programmabegroting 2022. Een doorn in ons oog waren de zogenoemde ‘streefwaarden’ de afgelopen jaren: de concrete doelen die het gemeentebestuur zichzelf stelt. Deze waren vaak vaag, voor meerdere uitleg vatbaar en niet gerelateerd aan het echte probleem.  Zo was er een streefwaarde dat een bepaald percentage van onze jongeren overgewicht mochten hebben, liefst zo laag mogelijk. Maar de cijfers waren bij de Jaarrekening nooit voorhanden. Toch stond deze er elk jaar weer in. Zonde van het papier en de tijd dus. Daar gaan we nu wat aan doen. In de komende periode pakken we dit op met de ambtenaren. Het effect gaan we dit najaar zien. Ook daarbij dus vooral voorbereidend werk.”

 

Thomas zit tevens in de Werkgroep Omgevingswet. Hierover heeft hij het volgende te melden: “We hadden een rustige periode voor deze werkgroep door het vertrek van de projectleider. We zijn deze maand geïntroduceerd aan de nieuwe projectleider en hebben de planning besproken. De Omgevingswet blijft een moeilijke wet, waar we ons nog moeilijk een voorstelling van kunnen maken. We weten wel dat het zeer ingrijpend wordt. We hopen dat de organisatie per 1 januari 2022 klaar is om de winkel open te houden. Daar lijkt het nu wel op. Mogelijk wordt de invoering van de wet alsnog uitgesteld (voor de zoveelste keer). Als dat zo is gaan we het zeker redden, daar ben ik van overtuigd. Vraag is wel of we dan nog ambitieuzer willen zijn. Maar dat is een vraag voor een later moment.”

 

Maikel is buiten alle vergaderingen en de website deze maand vooral druk geweest met onderwijs aan zijn kinderen thuis. Door de coronamaatregelen is het heftig voor ouders van jonge kinderen om werk, onderwijs aan kinderen en raadswerk te combineren.

 

Raadsvergadering

Op de agenda van de raadsvergadering van 26 januari 2021 stonden Hamerstukken waar al overeenstemming over was in de voorbereidende vergadering, een bespreekstuk over de verlichting waar we voor waren en een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag van GL over statiegeld voor blikjes. 

Ondanks de goede samenwerking met GL zijn we het niet altijd eens met elkaar. Dat gaat zeker op voor moties waarvan wij vinden dat zij niet in de gemeenteraad horen.

Statiegeld op blikjes hoort wat ons betreft in de tweede kamer thuis. Is trouwens daar behandeld met als besluit om statiegeld in te voeren in 2022. Op 9 oktober 2020 is door de ministerraad goedkeuring gegeven aan het ontwerpbesluit maatregelen metalen drankverpakkingen. De benodigde wetgeving ligt klaar. 

Op 3 februari is bekend gemaakt dat er vanaf 31 december 2022 15 cent statiegeld op blikjes komt. Die aangenomen motie van de gemeenteraad van Rheden heeft daar geen enkele bijdrage aan geleverd maar wel tijd gekost die wij liever aan zaken die onze inwoners direct aangaan en waar de raad echt iets over te zeggen heeft hadden besteed.